Moje serce dla Nowego Sącza

Miej serce dla Nowego Sącza – profilaktyka chorób układu sercowo naczyniowego”.

Urząd Miasta Nowego Sącza finansuje, profilaktyczną akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych z zakresu układu krążenia takich jak:

- badanie z krwi: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy,
glukoza,
- badanie z krwi – lipoproteiny tj. czynnik ryzyka hipercholesterolemii rodzinnej
- badania EKG z opisem dla grupy osób ze znacząco podniesionym lipidogramem
i lipoproteiną. Liczba badań EKG jest ograniczona. Realizator zadania (NZOZ DIAGMED) wskaże grupę osób do badań EKG w zależności od uzyskanych wyników laboratoryjnych.

Z bezpłatnych badań mogą skorzystać mieszkańcy Nowego Sącza w wieku od 40 roku życia. Na badania prosimy przychodzić na czczo i z dowodem osobistym. Jeśli
w dokumencie tożsamości nie ma wskazanego miejsca zamieszkania, pacjent zobowiązany jest do okazania pracownikowi przychodni innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania np. Karty Nowosądeczanina
, prawo jazdy lub inny dokument, zawierający miejsce zamieszkania w celu weryfikacji uprawnienia do bezpłatnych badań profilaktycznych. Pacjenci będą proszeni o wypełnienie anonimowej ankiety dot. lipoproteiny i poziomu wiedzy na temat chorób układu krążenia, obciążenia rodzinnego

Rejestracja telefoniczna od dnia 02.10.2020 r. w godz. 10.00 – 16.00
pod nr : 18 443-78-94 , bądź osobista w przychodni NZOZ „DIAGMED” Sp. z o. o. przy
ul. Lwowskiej 20 (wejście od ul. Wałowej nr 11).

Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia.

Badania prowadzone będą od dnia 05.10.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku przez Realizatora zadania tj. NZOZ „DIAGMED” Sp. z o.o. w godz. 9:30 – 10.30
w punkcie pobrań przy ul. Lwowskiej nr 68 w Nowym Sączu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 15 00 pod numerem telefonu: 18 44 86 790.

Prosimy o stosowanie zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa
SARC-CoV-2
obowiązujących na terenie przychodni realizującej badania profilaktyczne. Wymagane będzie, aby każdy uczestnik zadania przyszedł na teren przychodni
w maseczce ochronnej, dezynfekował ręce. Pacjenci będą umawiani indywidualnie, na określoną godzinę, tak aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w badaniach profilaktycznych !!

 

Pomimo znaczących postępów w diagnostyce i terapii chorób sercowo-naczyniowych do których zaliczamy: zawał serca, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, niewydolność żylną nadal największy odsetek osób zarówno na świecie jak i w Polsce umiera z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Osiągnięcia w identyfikacji modyfikowalnych czynników ryzyka dla chorób sercowo-naczyniowych do których należą: palenie tytoniu, nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, cukrzyca i otyłość doprowadziły do wypracowania jasnych wytycznych w terapii tej grupy pacjentów, co w połączeniu z przeprowadzanymi zabiegami udrażniania naczyń krwionośnych przyczyniło się do znacznej redukcji śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych.
Jednakże jedynie 20%-30% pacjentów osiąga korzyści z zastosowanego leczenia i działań prewencyjnych co sugeruje, iż istnieją dodatkowe modyfikowalne czynniki ryzyka wpływające na ryzyko rozwoju chorób sercowo naczyniowych.
Wspomniane zaburzenia lipidowe są znanym od lat i uznanym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, a możemy je podzielić na 4 kategorie: podniesiony cholesterol frakcji LDL, obniżony cholesterol frakcji HDL, podniesione trójglicerydy i podniesiony poziom Lipoproteiny(a).
O ile pierwsze trzy czynniki są od lat brane pod uwagę w redukcji ryzyka chorób sercowo-naczyniowych o tyle stężenie lipoproteiny(a) pomimo, że jest uznanym niezależnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w tym choroby wieńcowej serca oraz wapniejącego zwężenia aorty w Polsce wciąż bardzo rzadko jest badane.
Cząstki lipoproteiny (a) (Lp(a)) są subpopulacją LDL o podobnej do niej strukturze.
Lp(a) przyczynia się do wzrostu ryzyka rozwoju chorób sercowo naczyniowych poprzez wielokierunkowe mechanizmy przynoszące nieporządane skutki. Lp(a) promuje miażdżycę naczyń krwionośnych poprzez większą (niż cząsteczki cholesterolu LDL) tendencję do kumulacji w błonie wewnętrznej naczyń krwionośnych, poprzez mobilizację komórek wywołujących stan zapalny w obrębie naczyń lub wiązanie zmodyfikowanych cząsteczek fosfolipidów o właściwościach prozapalnych. Ponadto wykazuje działanie prozakrzepowe poprzez zahamowanie rozpuszczania skrzepu i wzmacnianie jego tworzenia, oraz poprzez hamowanie czynników zapobiegających wykrzepianiu wewnątrznaczyniowemu.

Dzisiaj już wiemy, że jest to niezależny, silny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego oraz, że nawet 20-30% pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią i/lub ostrym zespołem wieńcowym może mieć podwyższone stężenie Lp(a), powyżej 50 mg/dl często przy pożądanych stężeniach LDL-C oraz że pojawiają się możliwości farmakologicznego zmniejszania stężenia Lp(a). Mechanizm działania Lp(a) wyjaśnia dlaczego u części pacjentów leczonych statynami nie osiągnięty zostaje cel terapeutyczny w postaci obniżonego cholesterolu LDL, ponieważ większość ich cholesterolu zawiera się we frakcji Lp(a) a nie w LDL.

Dlatego należy dążyć do przeprowadzenia jednorazowego oznaczenia poziomu Lp(a) w wszystkich osób z pośrednim lub wysokim ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej/ choroby wieńcowej serca do której należą osoby z:

  1. przedwczesną chorobą sercowo-naczyniową (<51rż dla kobiet,

  2. rodzinną hipercholesterolemią

  3. rodzinnym występowaniem przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej i/lub podniesionego poziomu Lp(a)

  4. nawracającą chorobą sercowo-naczyniową pomimo leczenia statynami

  5. ≥3% 10-letnie ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych wg wytycznych Europejskich

Tabela. Pożądane i alarmowe wartości stężenia Lp(a) w osoczu/surowicy