Nasza aparatura

Dbając o najwyższą jakość i wiarygodność wykonywanych w naszym laboratorium badań pracujemy na najwyższej klasy aparaturze badawczo-pomiarowej, która korzysta z najnowszych osiągnięć nauki i techniki.

Przedstawiamy Państwu sprzęt na którym pracujemy w poszczególnych działach naszego laboratorium.

HEMATOLOGIA

Hematologia zajmuje się badaniem chorób krwi wpływających na produkcję krwinek i ich funkcję w organizmie człowieka. Podstawowym badaniem, najczęściej zlecanym przez lekarza jest morfologia krwi obwodowej (morfologia CBC). Badanie to można poszerzyć o rozmaz automatyczny (morfologia diff), w którym analizator rozdziela poszczególne frakcje krwinek białych klasyfikując je do jednej pięciu grup: neutrofile, limfocyty, monocyty, eozynofile, bazofile. W sytuacjach, w których analizator sygnalizuje obecność komórek nieprawidłowych, lub gdy parametry w morfologi CBC odbiegają od przyjętych zakresów wartości referencyjnych lekarz może zdecydować o wykonaniu tzw. rozmazu manualnego, wówczas wykonywana jest ocena mikroskopowa komórek krwi.

W pracowni hematologicznej badania wykonujemy na analizatorze firmy SYSMEX, która na świecie znana jest z dokładności i jakości wykonywanych analiz. Aparat wykorzystuje fluorescencyjną cytometrię przepływową , która pozwala na rozdział i różnicowanie poszczególnych komórek analizując ich wielkość, struktury wewnątrzkomórkowe oraz zawartość DNA i RNA. Rozbudowany system flagowania pozwala na określenie poziomu nasilenia występującej patologii. Wieloparametrowy analizator SYSMEX wykonuje morfologię 16 i 28 parametrową oraz prezentuje uzyskane wyniki w formie graficznej dostarczając lekarzowi wielu dodatkowych informacji o pacjencie.

Czas analizy jest krótki (poniżej 1 minuty), a objętość próbki potrzebna do analizy jest niewielka, co w przypadku najmłodszych pacjentów umożliwia pobranie krwi z opuszka palca.

Aparat SYSMEX XN-1000

Przykładowy wynik z aparatu SYSMEX XN -1000

 


 

Aparat do pomiaru szybkości opadania krwinek czerwonych SEDI 40

OB, czyli odczyn opadania krwinek czerwonych, jest niespecyficznym markerem stanu zapalnego, jednym z badań najczęściej zlecanych przez lekarzy. Badanie polega na pomiarze szybkości opadania krwinek czerwonych (erytrocytów) w próbce krwi po godzinie od jej pobrania.

Gdy zawartość probówki z krwią ulega ochłodzeniu, czerwone krwinki zaczynają się ze sobą zlepiać i opadają na dno. U osób zdrowych ich opadanie jest powolne. W czasie infekcji organizm produkuje znacznie więcej określonych białek (ostrej fazy, fibrynogenu, przeciwciał), które powodują zwiększenie tempa opadu erytrocytów. Może się też ono zmieniać przy zaburzeniach w ich liczbie i strukturze.

Badanie OB. Wykonywane jest na pełni automatycznym aparacie SEDI 40.

Aparat Sedi-40

 


 

KOAGULOLOGIA

W laboratorium wykonujemy badania w kierunku zaburzeń układu krzepnięcia oraz w przypadku pacjentów przyjmujących antykoagulanty monitorujemy ich działanie. Do tego celu służy koagulometr BIOKSEL 6100. Analizator mierzy czas utworzenia skrzepu w osoczu pacjenta po dodaniu odpowiednich odczynników. Pomiar czasów PT oraz aPTT pozwala wykryć pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia w przypadku takich patologii jak niedobory czynników krzepnięcia (w tym hemofilie), niedobory fibrynogenu, witaminy K, choroby wątroby. U pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty lub heparynę wyniki pomiarów czasów PT i aPTT pomagają lekarzowi dobrać dawkę leku. Analizator BIOKSEL 6100 umożliwia pomiar poziomu D – dimeru, czyli produktów degradacji usieciowanej fibryny. Pośrednio wynik D – dimeru pozwala ocenić układ fibrynolizy, który jest wzmożony w takich sytuacjach jak żylna choroba zakrzepowo – zatorowa, DIC, zatorowość tętnicy płucnej, choroby nowotworowe i inne.

Warto zaznaczyć, że niski poziom D – dimer pozwala wykluczyć zakrzepicę żylną u pacjentów z niskim lub umiarkowanym prawdopodobieństwem klinicznym.

Aparat Bio-Ksel 6100

 


 

ANALITYKA OGÓLNA

W pracowni analityki przeprowadzane jest m.in. badanie ogólne moczu na aparacie firmy SYSMEX, który składa się z części biochemicznej – moduł UC 3500 oraz części do analizy elementów upostaciowanych – moduł UF 4000.

Analizator UC 3500 pobiera próbkę moczu i nakrapia na każde pole reakcyjne na pasku testowym. Badanie fotometryczne oraz refraktometria pozwalają na ocenę takich parametrów jak ciężar właściwy moczu, przejrzystość, pH, białko, glukoza, leukocyty (esteraza leukocytarna), hemoglobina i urobilinogen.

Moduł UF 4000 wykorzystuje technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej co daje możliwość różnicowania elementów upostaciowanych w moczu. Cyfrowe obrazowanie pozwala oceniać rozdzielone i sklasyfikowane elementy w krótkim czasie i jednocześnie z dużą dokładnością. Analizator flaguje próbkę w przypadku bakteryjnego zakażenia układu moczowego i poza podaniem konktetnej ilości bakterii wstępnie je różnicuje co może być przydatne przy doborze antybiotyku przez lekarza. Dodatkowo moduł UF 4000 umożliwia różnicowanie patologicznych komórek nabłonka i wałeczków oraz różnicowanie pomiędzy kryształami a erytrocytami w osadzie moczu. Łącznie oceniane jest 17 parametrów, a analiza pojedynczej próbki trwa około 1 minuty.

Aparat SYSMEX UC 3500 i UF 4000

Przykładowe obraz wyniku badania moczu

 


 

PRACOWNIA CHEMII KLINICZNEJ I IMMUNOCHEMII

Analizator COBAS 6000 firmy Roche jest w pełni zautomatyzowanym systemem wykonującym oznaczenia z zakresu chemii klinicznej i immunochemii. Składa się z dwóch modułów i dokonuje pomiarów zarówno ilościowych jak i jakościowych w szerokim zakresie parametrów. Każdy z nas choć raz miał wykonywane oznaczenia cholesterolu całkowitego, glukozy, TSH czy prób wątrobowych, ale czy zastanawiałeś się jak przebiega ich analiza?

Moduł chemii klinicznej wykonuje oznaczenia fotometryczne oraz pomiary ISE. Są to badania np. lipidogramu, jonogramu, prób wątrobowych, nerkowych. Ogromna wydajność pozwala na otrzymanie nawet kilkuset wyników na godzinę. Do modułu immunochemii trafiają probówki, w których zlecone są badania hormonalne, markerów nowotworowych czy w kierunku zakażeń wirusowych. Nad wykonaniem oznaczeń w przypadku nawet tak zaawansowanych analizatorów czuwa diagnosta laboratoryjny lub technik analityki medycznej, którzy podczas wieloletniej nauki i praktyki zdobyli potrzebne doświadczenie oraz umiejętności techniczne. Ocena wpływu czynników przedlaboratoryjnych (dieta, stres, wysiłek fizyczny, przyjęte przez pacjenta leki ) lub innych czynników wpływających na analizowaną próbkę jest monitorowana w trakcie pracy aparatu przez operatora.

COBAS 6000

Cobas 6000 (moduł biochemiczny)

Cobas 6000 (moduł immunochemiczny)

 


 

ALERGOLOGIA I CHOROBY ZAKAŹNE

Alergia jest to nieprawidłowa, nadmierna odpowiedź układu odpornościowego na powszechnie występujące w środowisku białka. Organizm osoby z alergią rozpoznaje dane białka jako obce i zaczyna z nimi walczyć. Uruchamiany jest szereg reakcji, które dają takie objawy jak katar, obrzęk spojówek, wysypka, bóle brzucha, a w ciężkich przypadkach może dojść do wstrząsu anafilaktycznego. Alergie dzielimy na kilka grup w zależności od pochodzenia alergenu np. wziewne, pokarmowe, alergie na jady owadów. Alergie możemy także podzielić na IgE zależne, gdzie produkowane są swoiste, skierowane przeciwko danemu białku przeciwciała klasy IgE oraz alergie IgE niezależne.

W laboratorium wykonujemy testy, które polegają na oznaczeniu swoistych przeciwciał IgE w surowicy pacjenta. Badanie można wykonywać w trakcie przyjmowania leków przeciwhistaminowych, a reakcje krzyżowe alergenów wykrywane są za pomocą markera CCD. Ułatwia to lekarzowi właściwą interpretację wyniku i postawienie odpowiedniej diagnozy.
W laboratorium wykorzystujemy program Euroline Scan, który służy do cyfrowej analizy pasków testowych. W ten sposób identyfikowane są przeciwciała w testach alergicznych oraz w infekcji Borrelia. Zainkubowane wcześniej paski testowe są identyfikowane poprzez pomiar intensywności pasm, a otrzymane wyniki są zapisywane łącznie z danymi graficznymi.

Borelioza jest chorobą zakaźną przenoszoną przez kleszcze. W Polsce od wielu lat obserwowany jest wzrost liczby zachorowań na boreliozę. Wynika to ze zmian klimatycznych związanych z ociepleniem, z częstym wypoczywaniem na łonie natury. Człowiek ulega zakażeniu w wyniku ugryzienia przez zakażonego kleszcza, przy czym ryzyko zakażenia jest wyższe im dłużej trwa kontakt kleszcza z człowiekiem. Objawy zakażenia mogą być niespecyficzne, a obraz kliniczny zróżnicowany. Zmiany mogą dotyczyć wielu narządów i układów w tym serca, układu mięśniowo- stawowego, oczu, skóry, a także układu nerwowego. Wytyczne ds. diagnostyki boreliozy zaleca dwuetapowy schemat diagnostyczny, w pierwszym etapie wykonywany jest test metodą ELISA jako badanie przesiewowe na obecność przeciwciał przeciw krętkom borrelia, a następnie wynik dodatni potwierdzany jest testem Western blot. Stwierdzenie przez lekarza charakterystycznych objawów oraz wykrycie specyficznych przeciwciał we krwi ułatwia rozpoznanie boreliozy. Analizator Analyzer I umożliwia automatyzację testów Elisa w kierunku zakażeń Borrelia. Zasada działania polega na inkubacji surowicy pacjenta z antygenem.
W przypadku obecności przeciwciał przeciwko Borellia łączą się one z obecnym antygenem.
W kolejnym etapie dodawane są przeciwciała przeciwko ludzkiej immunoglobulinie znakowanej enzymem. Po dodaniu substratu dochodzi do zmiany barwy a jej intensywność jest proporcjonalna do stężenia przeciwciał w surowicy pacjenta.

ANALYZER I