RODO

Klauzula informacyjna – PACJENCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagmed sp. z o.o., ul. Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

  2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, współpracujące podmioty medyczne np. laboratorium diagnostyczne, biuro księgowo-kadrowe oraz służby informatyczne.*

  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa