Hematologia

Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»» 

BADANIE METODA/ APARAT MATERIAŁ Maksymalny czas uzyskania wyniku
Morfologia 3 diff


WBC - liczba krwinek białych (leukocytów)
RBC - liczba krwinek czerwonych (erytrocytów)
HGB - hemoglobina
HCT - hematokryt
PLT - liczba płytek krwi (trombocytów)
MCV - średnia objętość krwinki czerwonej
MCH - średnia masa hemoglobiny w krwince
MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w krwince
RDW-CV - miara rozkładu objętości krwinek czerwonych
LYM - ilość białych krwinek
MON - ilość monocytów
GRAN - ilość granulocytów
LYM% - procentowy odsetek białych krwinek
MON% - procentowy odsetek monocytów
GRAN% - procentowy odsetek granulocytów

SYSMEX XN-1000
Krew pełna EDTA     
do 8 godzin
Morfologia 5 diff (z rozmazem automatycznym)


WBC - liczba krwinek białych (leukocytów)
RBC - liczba krwinek czerwonych (erytrocytów)
HGB - hemoglobinaHCT - hematokryt
PLT - liczba płytek krwi (trombocytów)
PCT - trombokryt
MCV - średnia objętość krwinki czerwonej
MCH - średnia masa hemoglobiny w krwince
MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w krwince
RDW-CV - miara rozproszenia objętości krwinek czerwonych
MPV - średnia objętość płytek krwi
PDW - wskaźnik zróżnicowania objętości płytek krwi
P-LCR - wskaźnik płytkowy dużych komórek o objętości powyżej 15 fl
LLYM - liczba limfocytów
MON - liczba monocytów
EO - liczba neutrofili kwasochłonnych (eozynofili)
BASO - liczba neutrofili zasadochłonnych (bazofili)
GRAN - liczba neutrofili obojętnochłonnych (neutrofili)
LYM% - odsetek procentowy limfocytów
MON% - odsetek procentowy monocytów
EO% - odsetek procentowy neutrofili kwasochłonnych (eozynofili)
BASO% - odsetek procentowy neutrofili zasadochłonnych (bazofili)
GRAN% - odsetek procentowy neutrofili obojętnochłonnych (neutrofili)

SYSMEX XN-1000

Krew pełna EDTA

do 8 godzin

OB -Odczyn Biernackiego
OB to odczyn opadania krwinek czerwonych (szybkość z jaką opadają krwinki czerwone w osoczu).
Becton Dickinson- SEDI 40 Krew pełna cytrynian sodu do 8 godzin
Rozmaz krwi manualny
Ilościowa i jakościowa ocena odsetka krwinek białych ze szczegółowym opisem ich morfolofii (budowy), zaznaczeniem wszelkch nieprawidłowości. Ocena budowy krwinek czerwonych i płykowych.
Metoda manualna mikroskopowa krew pełna na EDTA do 8 godzin
Płytki krwi metodą manualną Metoda manualna mikroskopowa krew pełna na EDTA 2 dni
Retikulocyty automatycznie Analizator hematologiczny krew pełna na EDTA 2 dni
Retikulocyty mikroskopowo Metoda manualna mikroskopowa krew pełna na EDTA 2 dni
BADABIA ZAAWANSOWANE      
Aktywność heparyny w osoczu (anty-Xa)   osocze cytrynianowe 7 dni
Antyplasmina   osocze cytrynianowe 7 dni
Antytrombina III   osocze cytrynianowe 7 dni
APC-R   osocze cytrynianowe 7 dni
Białko C   osocze cytrynianowe 7 dni
Białko S   osocze cytrynianowe 7 dni
Czynnik krzepnięcia II   osocze cytrynianowe 10 dni
Czynnik krzepnięcia IX   osocze cytrynianowe 7 dni
Czynnik krzepnięcia V   osocze cytrynianowe 7 dni
Czynnik krzepnięcia VII   osocze cytrynianowe 7 dni
Czynnik krzepnięcia VIII   osocze cytrynianowe 7 dni
Czynnik krzepnięcia X   osocze cytrynianowe 7 dni
Czynnik krzepnięcia XI   osocze cytrynianowe 7 dni
Czynnik krzepnięcia XII   osocze cytrynianowe 7 dni
Czynnik von Willebrand (aktywność kofaktora rystocetyny)   osocze cytrynianowe 7 dni
Czynnik von Willebranda   osocze cytrynianowe 7 dni
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu   surowica/krew EDTA 15 dni
Elektroforeza hemoglobin   krew EDTA 10 dni
Eozynofile w wymazie z worka spojówkowego   wymaz 1 dzień
Eozynofilia bezwzględna   krew EDTA 1 dzień
Fosfataza alkaliczna granulocytów - FAG   krew EDTA/ rozmaz 7 dni
Hemoglobina A2   krew EDTA 10 dni
Hemoglobina płodowa (HbF)   krew EDTA 10 dni
Karboksyhemoglobina   krew EDTA 2 dni
Komórki LE   krew heparynowa/surowica 3 dni
Methemoglobina (kp)   krew EDTA 2 dni
Mieloperoksydaza   krew EDTA/rozmaz 10 dni
Ocena aktywności komórek NK   krew heparynowa 15 dni
Oporność osmotyczna erytrocytów   krew EDTA/krew heparynowa 2 dni
Plasminogen   osocze cytrynianowe 10 dni
Potas wewnątrzkrwinkowy   krew EDTA 10 dni
Subpopulacja limfocytów   krew heparynowa 15 dni
Test EMA - sferocytoza   krew EDTA 10 dni
Wolna hemoglobina w moczu   mocz 10 dni
Wolna hemoglobina w osoczu   osocze cytrynianowe 10 dni
Wolna hemoglobina w surowicy   surowica 10 dni